Verlofaanvraag formulier - Website Joannes XXIII

Ga naar de inhoud
Verlof
aanvragen
"We gaan ervan uit dat u niet zomaar verlof aanvraagt"

Verlof aanvragen

Gegevens van ouders/verzorgers (in te vullen door de aanvrager). De voorwaarden waarop buitengewoon verlof gegeven kan worden staan vermeld onderaan dit formulier. U moet voor verzending dit akkoord verklaren.
Ondergetekende verzoekt om (A of B invullen wat voor u van toepassing is).

A:
Vakantie buiten de schoolvakantie in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorger. Maximaal 10 schooldagen. Artikel 13a Leerplichtwet 1969.
Van:
Tot:
Tip
Een verklaring van de werkgever dient te worden bijgevoegd
B:
Vrijstelling schoolbezoek wegens andere gewichtige omstandigheden. Artikel 14 derde lid Leerplichtwet 1969.
Van:
Tot:
Tip
Gegevens van ouders/verzorgers (in te vullen door de aanvrager)
A. Vakantieverlof wegens specifieke aard van het beroep van een van de ouders:
Een verzoek om vakantieverlof vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders kan door de directeur slechts eenmaal per schooljaar voor maximaal tien schooldagen worden verleend (Leerplichtwet 1969: artikel 11, onder f en 13a). Dit verlof kan geen betrekking
hebben op de eerste twee weken van het schooljaar.
Het verzoek dient minimaal 8 weken van tevoren, schriftelijk, bij de schooldirecteur te worden gedaan.
Bij het begrip “specifieke aard van het beroep”, bedoeld in artikel 11, onderdeel f van de Leerplichtwet, dient voomamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op le nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond door middel van bijvoorbeeld een verklaring van de werkgever of accountant) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt
behaald is onvoldoende.

B. Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden:
Andere gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die niet eerder in de limitatieve opsomming van artikel 11 van de Leerplichtwet 1969
zijn genoemd en die veelal buiten de wil of invloedsfeer van de ouder of leerling zijn gelegen.

De volgende omstandigheden komen in aanmerking:
a. Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag.
b. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen; voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal tien dagen.
c. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed-of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland maximaal twee schooldagen
indlen er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal vijf schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte).
d. Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed-of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal tien dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt.
e. Bij overlijden van bloed-of aanverwant:
- In de 1e graad maximaal vijf schooldagen;
- In de 2e graad maximaal twee schooldagen;
- In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
- In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal vijf schooldagen. Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden).
f. Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag.
g. Voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden.
Daarbij geldt het volgende:
• Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de school/instelling te worden ingediend.
lndien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd;
• Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het achteraf tonen van bepaalde bescheiden;
• De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door het hoofd
van de school;
• Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden;
• Aile aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen;
• Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee weken na de zomervakantie, hier moet echter terughoudend mee worden omgegaan.
In de volgende gevallen wordt geen extra verlof gegeven:
• Familiebezoek in het buitenland;
• Goedkope tickets in het laagseizoen;
• Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• Vakantiespreiding;
• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
• Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
• Samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
• Kroonjaren;
• Sabbatical;
• Wereldreis/verre reis.

10 of minder schooldagen per schooljaar
Een verzoek om verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient schriflelijk vooraf bij de schooldirecteur te worden aangevraagd. De directeur beslist. (Leerplichtwet 1969: artikel 11 onder g en 14, lid 1.)

Meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om verlof voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal een maand van tevoren schriftelijk via de schooldirecteur, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd. De leerplichtambtenaar beslist vervolgens nadat overleg met de directeur hierover heeft plaatsgevonden (Leerplichlwet 1969: artikel 11onder g en 14, lid 3).

Attentie:
De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. Ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, krijgen een boete opgelegd of worden strafrechtelijk vervolgd. Alles over de Leerplichtwet (inclusief bezwaarregeling) vindt u op de gemeentesite.

Bezwaar:
Als u het niet eens bent met de beslissing van de directeur, kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de schooldirecteur.
Als u het niet eens bent met de beslissing van de leerplichtambtenaar kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen.
In spoedgevallen kunt u de president van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Terug naar de inhoud