Leerling ondersteuning - Website Joannes XXIII

Ga naar de inhoud
Ondersteuning van de leerlingen
"Samengevat het Schoolondersteuningsprofiel"

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

We gaan niet uit van ‘omgaan met verschillen’ ,maar van ‘uitgaan van verschillen’. Dat betekent dat we niet pas in actie komen, als een kind buiten de boot dreigt te vallen, maar dat we signalen al vroeg oppakken en ons aanbod laten aansluiten op wat uw kind nodig heeft.

De ambitie ligt hoog: we willen niet uw kind passend maken voor de school, maar de school zo passend mogelijk maken voor uw kind. Dat vraagt van onze professionals dat ze het onderwijs zo veel mogelijk afstemmen op wat kinderen nodig hebben. Wij denken daarbij dat juist de ‘gewone’ basisschool in de eigen buurt dé plek is voor de kinderen. Hier kunnen zij zich met elkaar in hun eigen sociale omgeving ontwikkelen. Het is gewoon een prima leerplek voor een respectvolle samenleving. Dit is de reden waarom wij zo veel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs de juiste ondersteuning willen bieden, ook de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, passend binnen de mogelijkheden van onze school.

Het volledige schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage in de school en kunt u ook vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Onderstaand onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig op school
  • Aanbod dyslexie
  • Aanbod spraak/taal
  • Op niveau werken
  • Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen
  • Logopedie
  • Kind en motoriek

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
  • Intern begeleider
  • Onderwijsassistenten
  • Logopediste
  • Specialist Kind en Motoriek
Terug naar de inhoud