Medezegenschapsraad (MR) - Website Joannes XXIII

Ga naar de inhoud
De
'MR'
"Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid"

De Medezeggenschapsraad (MR)
De MR op de Joannes XXIII bestaat uit 4 personen. Daarvan zijn twee leden uit het personeel gekozen (teamgeleding). De andere twee zijn gekozen door en uit de ouders-/verzorgers (oudergeleding). Een MR-lid heeft zitting voor maximaal 3 jaar en is daarna herkiesbaar voor nog één vervolgperiode. U kunt in de schoolgids (zie www.scholenopdekaart.nl) lezen uit welke personen de MR bestaat. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid.

Het belangrijkste doel van de MR is: "Het bespreken en advies geven over de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid van de kinderen op school. Dit doet de MR met ouders, leerkrachten en de schoolleiding."  
 
Bij de veiligheid voor de kinderen kunt u denken aan bijv. veiligheid van de klaslokalen, maar ook het veilig voelen op school en zorgen voor een gezonde werk- en speelomgeving. Daarnaast overlegt de MR met de directeur over andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld de besteding van gelden, het vaststellen van vakanties en wijzigingen in het team van leerkrachten of de schoolleiding.
Terug naar de inhoud