Waar de Joannes XXIII voor staat!

De Joannes XXIII: de school waar ieder kind een ster is.

De Joannes XXIII maakt deel uit van de multiculturele samenleving. Daarom moeten kinderen elkaars culturele en/ of levensbeschouwelijke achtergrond leren kennen en respect hebben voor elkaar.

Het hele denken en handelen binnen de school is verankerd in een aantal begrippen. Deze begrippen vormen onze visie op onderwijs:
 

- hoge verwachtingen van kinderen

- veilige omgeving

- talentontwikkeling

- samenwerken

- verantwoordelijkheid

- goede contacten met ouders

 

 

De visie nader bekeken

Op de Joannes XXIII krijgen de kinderen met plezier les in een veilige omgeving. Daarbij hebben wij hoge verwachtingen van kinderen.

De kinderen op de Joannes XXIII werken gezamenlijk en zelfstandig aan opdrachten. De leerstof bieden wij aan met moderne methoden en additionele materialen ( computerprogramma's, zelfstandig werkmaterialen, etc). Wij zien ICT daarbij als een krachtig ondersteunend hulpmiddel.


De Joannes XXIII geeft daarnaast in zijn onderwijs, waar nodig samen met de betrokkenen in de wijk, ruimte aan de talentontwikkeling van de kinderen.

 

Voorop staat op de Joannes XXIII een goed klasmanagement. De leerkracht kent de behoeften(persoonlijke, psychologische en leerbehoeften) van de kinderen goed. Hij bouwt een goede relatie op met de kinderen, waardoor een positief en op leren gericht klasklimaat ontstaat. Daarbij organiseert de leerkracht efficiënt, zodat de kinderen tot een hoog taakgericht gedrag komen. De leerkracht houdt rekening met verschillen tussen kinderen en kan een brede waaier van technieken gebruiken om ongewenst gedrag te voorkomen of te corrigeren. 

 

in de klas en een grote mate van verantwoordelijkheid hebben. Hierdoor zal een kind zich prettig voelen en eerder initiatief nemen om zelfstandig te werken ( alleen of in groepjes). Het kind voelt zich daarbij competent. Naast het zelfstandig werken vinden wij het belangrijk dat kinderen goed samenwerken, zowel binnen als buiten de school. Wij gaan daarbij uit van een goed Pedagogisch Klimaat, door te werken volgends de principes van de Vreedzame School. Wij bereiken daarmee dat er een goede relatie is in de klas tussen kinderen, waardoor kinderen zich op hun gemak zullen voelen

 

 

 

Samenwerken zien wij breed. Wij vinden een goed contact met ouders van groot belang en hebben te maken met een grote ouderbetrokkenheid.

 

Daarnaast groeien onze kinderen op in een snel veranderende maatschappij. Wij vinden het belangrijk om onze kinderen hierop de juiste bagage mee te geven. Kennis is hierbij belangrijk, maar vaardigheden ook. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op een zelfbewuste manier in het leven staan, waarbij zij respect hebben voor anderen en naar anderen omzien. Kinderen moeten goed met elkaar om kunnen gaan. Tevens vinden wij het belangrijk dat zij een brede kennis en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor de samenleving.